Archiv

. Skořepová Anna – Hrabalová Olga (28/ 09/ 1982)

O svém švagrovi nemůže sdělit téměř nic, již si o něm mnoho nepamatuje. Nezůstali po něm ani žádní potomci. Uvádí některé životopisné údaje o své sestře Marii Húskové a o svém švagrovi Ladislavu Húskovi. Zmiňuje, že se L. Húska zajímal o lidovou píseň již počátkem první světové války. Doporučuje se v případě potřeby dalších informací o L. Húskovi obrátit na A. Frolku.

. Ústav pro lidovou píseň – Frolka Antoš; Húska Ladislav (17/ 03/ 1951)

Žádost o zaslání písní, které A. Frolka nasbíral s Ing. Húskou jednak ve Velkém Beranově, jednak na Podluží. Musí o nich být podána zpráva na výborové schůzi a mimoto v obvyklé zprávě, kterou posílají za každé čtvrtletí ministerstvu školství, věd a umění. Jedná se o úřední kontrolu jejich plánovaných prací.

. Státní ústav pro lidovou píseň – Frolka Antoš (16/ 06/ 1955)

Upozornění „základny“, že doposud nebylo Frolkou dodáno vyúčtování cestovní zálohy z 1. Února ve výši 300 Kčs. Na později poskytnutou zálohu předložil účet (zbytek ve výši 16,10 Kčs si může vyzvednout v ústavu), ale zálohu z 1. února prý dosud nevyúčtoval. Ústav rovněž postrádá jeho zprávu o sběru písní v lednu a v únoru, na něž byla vykázána mimořádná odměna za pracovní výkon ve výši 240 Kč s. Frolkou zaslaný výčet dnů s údaji, kde se který den zdržoval, není považován za zprávu o pracovním výkonu.

. Kynčl Rudolf – Gregor Alois (20/ 02/ 1942)

Podává zprávu o své činnosti pro ministra školství a národní osvěty, pro předsedu ÚpLP, prezídium Národopisné Moravy a pro okresní školní výbor v Hodoníně. Uvádí, jaké lokality navštívil, se kterými školami spolupracuje atd. Zdůrazňuje, že škola má za úkol nejen zachovávat, ale i oživit. Svůj kraj považuje za nejzachovalejší národopisnou rezervaci. Prosí, aby byl prostřednictvím MŠaNO jmenován národopisný odborník jako úřední dozor a aby bylo sloučeno Strážnicko s Ostrožskem.

. Frolka Antoš – Vetterl Karel (01/ 12/ 1954)

Reakce na ocenění soupisu Podlužáckých písní. A. Frolka sděluje, že plně souhlasí s ohodnocením soupisu v první, druhé i třetí položce, neboť 1 Kčs za opis písně, resp. 0,50 Kčs za opis nápěvu bez textu či naopak, považují za přiměřenou cenu. Pokládají však za nízkou obtížnostní přirážku při vyhledávání materiálu, neboť kromě písňových sbírek bylo potřeba prohlédnout (i s nepatrným nebo negativním výsledkem) mnoho materiálu, kde by se mohly nějaké záznamy písní očekávat, proto chtějí (A. Frolka a Ing. Húska) přiložit ještě seznam časopisů a literatury, která byla prohlédnuta, s poznámkou, jaký byl výsledek. Dále sděluje, jakým způsobem byl sestaven soupis. Chtějí zdvořile požádat o úpravu hodnocení jejich sběratelské práce.

. [ČSAV, Kabinet pro ethnografii a folkloristiku] – Frolka Antoš (09/ 03/ 1956)

Potvrzení vzájemné úmluvy ze 7. 3., na základě níž připraví A. Frolka spolu s ing. L. Húskou výběr „nejcennějších a nejtypičtějších písní z Podluží“, v počtu asi 600 – 700 variant. Rukopis by měl být hotov nejpozději do konce června 1957. Vzhledem k závazné dohodě ústavu a Státního nakladatelství o tom, že bude ústav lektorovat každou sbírku z Moravy, která bude zařazena Státním nakladatelstvím do edičního plánu, bude potřeba, aby A. Frolka a L. Húska odevzdali rukopis včas k nahlédnutí. V zájmu hladší spolupráce je doporučeno, aby se sběratelé s ústavem dohodli na podrobnostech, které se týkají základního uspořádání sbírky, vnější úpravy a pasportizace písní. Ústav v tomto směru očekává adresátovy návrhy.